บุคลากร


นายทินภัทร  โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการกองกลาง

นายอภิชิต  สุทธิประภา
รองผู้อำนวยการกองกลาง

นายเอกชัย  จันทะคัด
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

                          

                     นางสาวรุ่งเพชร  เปรินทร์                               นายเอกชัย  จันทะคัด