ฝ่ายธุรการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

previous arrow
next arrow
Slider

การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

https://at.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/รายงานการประชุมอาจารย์-และเจ้าหน้าที่-ครั้งที่2-ปี-2561.pdf
Read More

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค (ฉบับที่ ๒)

https://at.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/น.113-66.pdf
Read More

โครงการและส่งผลงานนำเสนอโครงการการจัดการความรู้การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี สู่ความสำเร็จ(KM Day)

"โครงการและส่งผลงานนำเสนอโครงการการจัดการความรู้การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี สู่ความสำเร็จ(KM Day)"]
Read More
Top