ติดต่อเรา

ฝ่ายธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โทร: 043556007

โทรสาร : 043556009

e-mail : amin0571.01@reru.ac.th